ESG (Environmental, Social, Governance) to jeden z ważniejszych terminów w kontekście oceny działalności i inwestycji. Uwzględniane aspektów ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego staje się coraz istotniejsze przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a w ciągu ostatnich lat przesunięcie inwestycji w stronę finansowania, uwzględniającego aspekty ESG nabrało istotnego przyspieszenia.

Obserwowane zmiany są wynikiem rosnącej świadomości przedsiębiorstw na temat korzyści wynikających z uwzględniania czynników ESG, w tym ryzyk klimatycznych w strategiach biznesowych. Ponadto dążenie do zrównoważonego rozwoju w gospodarce europejskiej wspierane jest przez otoczenie regulacyjne, które koncentruje się na podmiotach zajmujących się zarządzaniem aktywami oraz przedsiębiorstwach, związanych z raportowaniem niefinansowym, tj. ujawnianiem informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem.

  • Przejście na niskoemisyjną, bardziej zrównoważoną i zasobooszczędną gospodarkę o obiegu zamkniętym, zgodną z celami zrównoważonego rozwoju, ma również kluczowe znaczenie dla zapewnienia długoterminowej konkurencyjności gospodarki prowadzącej do niskiego poziomu emisji gazów cieplarnianych oraz rozwoju przedsięwzięć odpornych na zmiany klimatu.
    Kluczowe obszary zrównoważonego rozwoju obejmują aspekty:
  • środowiskowe – ocena wpływu działalności na środowisko, w tym: emisje zanieczyszczeń, wykorzystanie zasobów naturalnych, ochrona bioróżnorodności, łagodzenie skutków zmian klimatycznych i adaptacja do zmian klimatu;
  • społeczne – oddziaływanie na otoczenie, pracowników i społeczność lokalną oraz likwidacja nierówności społecznych;
  • ładu korporacyjnego – włączenie elementów dobrego zarządzania i etyki biznesu wobec udziałowców, klientów, pracowników i wszystkich zainteresowanych stron, promowanie przejrzystości i odpowiedzialności oraz zwalczanie korupcji.

Te trzy obszary ESG są ze sobą ściśle powiązane, jednocześnie uzupełniają i wspierają realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) uzgodnionych przez ONZ w 2015 roku.

Co istotne, ESG istotnie wpływa na stabilność danej spółki oraz lepszą gotowość do zarządzania ryzykiem. Większa świadomość i zrównoważone, a przede wszystkim odpowiedzialne podejście, ma pozytywny wpływ na kwestie wizerunkowe i reputację firmy. Lepsze zrozumienie wpływu prowadzonej działalności na społeczeństwo i środowisko oraz uwzględnienie pojawiających się szans związanych z działaniem na rzecz ochrony klimatu w strategii przedsiębiorstwa, jak również integracja analizy ryzyk klimatycznych w ramy szerszego zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa, zapewniają odporność na zmiany rynkowe, jak również stanowią odpowiedź na oczekiwania interesariuszy.

Liczba funduszy inwestujących w zrównoważoną infrastrukturę wzrasta. Według badania Morningstar (1), w 3 kwartale 2023 roku Fundusze w EU, które uwzględniały lub promowały aspekty środowiskowe i społeczne stanowiły ponad 56% łącznych aktywów EU, natomiast już w 4 kwartale 2024 roku ich udział wzrósł do prawie 60%, przy jednoczesnym wzroście aktywów w porównaniu do poprzedniego kwartału o 1,7%, osiągając rekordową wartość wynoszącą 5,2 tryliony euro (2).

Udział Funduszy EU w podziale, zgodnie z Rozporządzeniem SFDR

Źródło danych: Morningstar (2023) SFDR Article 8 and Article 9 Funds: Q4 2023 in Review

Inwestycje w zrównoważoną infrastrukturę przyczyniają się do realizacji założonych celów klimatycznych Unii Europejskiej. Zwiększona liczba funduszy przeznaczonych na inwestycje w niskoemisyjną gospodarkę wynika zarówno z konieczności zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, wykorzystania technologii energooszczędnych oraz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych, a także rosnącej świadomości społeczeństwa, znaczących zmian regulacyjnych i potrzeby zmniejszenie zależności od importowanych paliw kopalnych.

Źródła:
1 Morningstar (2023), SFDR Article 8 and Article 9 Funds: Q3 2023 in Review
2 Morningstar (2023), SFDR Article 8 and Article 9 Funds: Q4 2023 in Review