Polski Zielony Fundusz

Grupa funduszy infrastrukturalnych tworzonych pod wspólną nazwą, wspierających zieloną transformację gospodarki, poprzez dekarbonizację procesów wytwarzania energii, poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego, ochronę zasobów naturalnych Ziemi i jej bioróżnorodności,  a także przeciwdziałanie depopulacji i poprawę warunków życia lokalnych społeczności finansując rozwój zrównoważonej infrastruktury i usług komunalnych.

Poszczególne fundusze powoływane pod parasolem PZF różnią się między sobą strategiami inwestycyjnymi, w szczególności akceptowalnym poziomem ryzyka oraz oczekiwaną stopą zwrotu dla inwestorów. Łączy je natomiast promowanie celów zrównoważonego rozwoju zgodnie z art. 8 SFRD (Sustainable Finance Disclosure Regulation).