Kontakt

ARP TFI S.A.

ARP Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

00-499 Warszawa
Pl. Trzech Krzyży 10/14
biuro@arptfi.pl

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332428; NIP: 897-17-53-769 Kapitał zakładowy w całości wpłacony: 8 800 000 PLN